top of page
移民律师

移民法律业务

       我们在办理移民时会遵守严谨的纪律,这些纪律要求体现在无论是法律期间,法律流程,合法申请策略选择,材料准备,抑或是听证和提交法律请求中。我们的律师会严密监督全体经手人并紧密与客户取得联系,我们认为这是唯一在漫长的移民申请中取得高成功率的方法。

    ◦    各种移民:亲属移民,婚姻绿卡,工作绿卡

    ◦    开案转案,移民上诉,601/A豁免,212豁免

    ◦    经理人绿卡,杰出人才移民(EB-1),投资移民 (EB-5)

    ◦    L1, H1B工签,工签转绿卡

    ◦    工卡申请,回美纸

    ◦    公民申请,续绿卡

 

bottom of page